Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » Produkty » kryteria formalne

kryteria formalne

Beneficjentem Funduszu może być przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia następujące warunki:

  • jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą (definicja mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 8.8.2008 r. oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004;

- zatrudnienie - do 250 osób

- wartość aktywów bilansu - do 43 mln EUR

- wartość przychodów - do 50 mln EUR

sprawdź czy jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

  • posiada siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie RP;
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U UE 2004 C 244/02 z 01.10.2004);
  • znajduje się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji;
  • prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy, przy czym wymogu tego nie stosuje się w przypadku poręczeń kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorców,
  • prowadzi działalność gospodarczą we wszystkich sektorach gospodarki za wyjątkiem sektora rolniczego (produkcja roślinna i zwierzęca), zbrojeniowego, tytoniowego oraz monopolowego;
  • posiada zdolność kredytową.

 

Z możliwości otrzymania poręczenia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty gospodarcze działające w sektorach wymienionych w art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006)

 

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 1631