Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » O nas » RODO

RODO

Przekazujemy Państwu poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osób fizycznych takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Zbieramy te dane w związku z  prowadzoną przez nas działalnością   poręczeniową i pożyczkową.

 

Kto przetwarza Państwa dane:

W zakresie prowadzonej  działalności poręczeniowej Administratorem Państwa Danych osobowych jest Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-111, Rynek 7; KRS  0000013914. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam udostępnione we wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki  oraz w jego załącznikach, w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej  i otrzymania poręczenia, w szczególności przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy poręczenia. Przetwarzamy Państwa dane również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W zakresie  prowadzonej działalności pożyczkowej przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie  umów powierzenia podpisanych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego z  Polskim Funduszem Gwarancyjnym sp. z o. o.  Oznacza to, że w procesie udzielania pożyczek ze środków  Unii Europejskiej  jesteśmy podmiotem przetwarzającym i/lub Współadministratorem, natomiast Administratorem Państwa danych osobowych  są dysponenci tych środków w tym: Minister ds. Rozwoju Regionalnego, Marszałek  Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, które zostały udostępnione we wniosku o udzielenie pożyczki  oraz jego załącznikach w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki udzielonej na zasadach określonych w umowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. działa w konsorcjum z Lubelską Fundacją Rozwoju w zakresie przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców na podstawie Porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdziecie Państwo w  umowach pożyczki.

 

 

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj:

·         w zakresie realizacji  zawartej umowy pożyczki/poręczenia – do czasu zakończenia jej realizacji a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

·         w zakresie wypełnienia zobowiązań  prawnych ciążących na  nas  w związku prowadzoną działalnością i realizacją  umów zawartych  z BGK  - do czasu wypełnienia przez Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. tych obowiązków.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi:

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia .

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do:

·         wycofania zgody w dowolnym momencie

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

·         żądania  przeniesienia danych osobowych

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Skąd  pozyskujemy Państwa dane:

Gromadzone przez Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa i  ujawniane    głównie  we wniosku o udzielenie poręczenia/ pożyczki i załączanych dokumentach. Jednakże w celu weryfikacji wniosków i zawarcia umów dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:

·         Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

·         Biura Informacji Kredytowej S.A.

·         BIG InfoMonitor S.A.

·         Związku Banków Polskich

·         Krajowego Rejestru Sądowego

·         Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

·         innych źródeł publicznych

·         od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, oraz

·         podmiotów, którym Państwo udzieliliście zgody na ich przekazanie.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za  zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych – Modestę Wiśniewską – z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:

Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Rynek 7, 20-111 Lublin

poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: [email protected]

Pozostałe informacje:

 

W związku z prowadzoną działalnością pożyczkową, dane osobowe są przetwarzane  w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Polskim Funduszu Gwarancyjnym sp. z o.o. na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1.03.2018 r.

Informujemy, że podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą one przedmiotem sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane na obszarze EOG. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 1792