Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » Współpraca » Zasady współpracy

Zasady współpracy

 

Proces udzielenia poręczenia rozpoczyna się, gdy Przedsiębiorca ubiega się o kredyt w Banku Współpracującym z PFG (Banki współpracujące), gdzie jest informowany o ofercie Funduszu. Przedsiębiorca składając wniosek kredytowy w Banku zaznacza, iż chce skorzystać z zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia PFG. Bank za zgodą Kredytobiorcy kieruje wniosek o udzielenie poręczenia do PFG (wzór - Wniosek o rejestrację kredytu) wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentacji  kredytowej Klienta zawierającą w szczególności:

a)    Wniosek kredytowy,

b)    Dokument rejestrowy,

c)  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (lub inny dokument potwierdzający nadany REGON),

d)  NIP (odpowiednio: decyzja o nadaniu NIP lub potwierdzenie zgłoszenia rejestrowego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, lub potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, lub wniosek o potwierdzenie nadania NIP-5; lub inny dokument potwierdzający nadany NIP),

e)    Umowa  i statut spółki (jeśli dotyczy),

f)    Zaświadczenia z ZUS (KRUS) i US (data wystawienia nie wcześniejsza niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o rejestrację kredytu) – w przypadku istnienia takiego wymogu zgodnie z procedurami bankowymi,

g)       Oświadczenia majątkowe Wnioskodawcy i poręczycieli (jeżeli dotyczy),

 

Do dokumentacji kredytowej Bank powinien dołączyć także oświadczenie Klienta o zgodzie na przekazanie informacji do PFG i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kredytobiorcy dla celu przeprowadzenia analizy wniosku o poręczenie (wzór - Oświadczenie Kredytobiorcy).

 

Po otrzymaniu wniosku Fundusz przeprowadza wizytę w ocenianym przedsiębiorstwie oraz dokonuje analizy sytuacji finansowej Klienta. W razie stwierdzenia istotnych braków w dokumentacji PFG może zwrócić się do Przedsiębiorstwa / Banku o dodatkowe informacje.

O podjęciu decyzji w przedmiocie poręczenia Fundusz zawiadamia Bank, który to następnie informuje Klienta. Fundusz może uzależnić udzielenie poręczenia od spełnienia przez Bank bądź Klienta dodatkowych warunków (decyzja warunkowa).

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia i akceptacji ewentualnych warunków zawartych w decyzji Funduszu, podpisaniu umowy kredytowej w Banku Współpracującym, Fundusz zaprasza Klienta do podpisania umowy zlecenia udzielenia poręczenia.

Podpisanie umowy i złożenie zabezpieczeń przez Przedsiębiorcę, daje podstawę do udzielenia poręczenia na rzecz Banku Współpracującego za zobowiązania Kredytobiorcy. Fundusz udziela poręczenia niezwłocznie po spełnieniu ww. warunków.

Procedura oceny wniosku o poręczenie przeprowadzana jest w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Fundusz kompletu dokumentów.

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 2487