Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » Produkty » Poręczenie komercyjne

Poręczenie komercyjne

Poręczenia udzielane na warunkach komercyjnych dotyczyć mogą:

 

1.     kredytów obrotowych – przyznawanych na finansowanie majątku obrotowego w ramach planu rozwoju przedsiębiorstwa

Przykładowe przedsięwzięcia: zakup towarów, materiałów lub surowców, finansowanie należności, finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

2.     kredytów inwestycyjnych – przyznawanych na finansowanie rzeczowego majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykładowe przedsięwzięcia: zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, nabycie czy budowa nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

O poręczenie udzielane na warunkach komercyjnych może ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorca. Kryteria formalne kliknij tutaj.


Kwota poręczenia: od 15.000 zł do 1.500.000 zł
Wartość poręczenia: do 70% kwoty kapitału kredytu
Okres poręczenia: do 5 lat*
Opłata za udzielone poręczenie: zgodnie z obowiązującą tabelą opłat manipulacyjnych (uzależniona od kwoty poręczenia, okresu oraz oceny finansowej firmy)

 

Dla poręczeń przejściowych tj. udzielanych do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia (np. hipoteki czy zastawu rejestrowego) na okres do 12 miesięcy atrakcyjna stawka opłaty – 0,8% wartości poręczenia!

 

Zabezpieczenie udzielonego poręczenia

Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielenia poręczenia stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Fundusz może przyjmować inne zabezpieczenia przewidziane prawem w przypadku podwyższonego ryzyka związanego z udzieleniem poręczenia. Niezależnie od Funduszu, Bank zobowiązany jest do ustanowienia zgodnie z praktyką bankową innych zabezpieczeń odpowiednich do ryzyka transakcji kredytowej.

 

Po więcej informacji skontaktuj się z nami.

 

 

*w przypadku poręczeń kredytów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć o charakterze proinnowacyjnym Fundusz nie stosuje ograniczeń, co do okresu udzielanego poręczenia

 

Informacja dla Klienta w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych

Polski Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu udzielenia poręczenia oraz celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Będą one przetwarzane w okresie obowiązywania zgody oraz realizacji umowy o poręczenie, w przypadku jej zawarcia, a także w okresie 10 lat od wygaśnięcia umowy w celach archiwalnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.

Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: [email protected].

 

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 435