Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » Produkty » Poręczenie preferencyjne

Poręczenie preferencyjne

Poręczenie udzielane w ramach pomocy de minimis, nieodpłatnie. W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych wyłącznie na obszarze województwa lubelskiego i obejmujących:

 

1.     nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) z wyłączaniem nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, i/lub

2.     finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia: zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nie prowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego; zakup materiałów i surowców w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności (pierwsze zatowarowanie).

 

O poręczenie udzielane w ramach pomocy de minimis może ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorca. Kryteria formalne kliknij tutaj.

 

Kwota poręczenia: od 15.000 zł do 1.500.000 zł
Wartość poręczenia: do 70% kwoty kapitału kredytu
Okres poręczenia: do 5 lat*
Opłata za udzielone poręczenie:  0 zł

 

Limity pomocy de minimis

Wartość brutto pomocy de minimis, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

 

Wartość brutto pomocy de minimis, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro.

 

Wniosek o pomoc de minimis w formie poręczenia kliknij tutaj.

 

Zabezpieczenie udzielonego poręczenia

Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielenia poręczenia stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Fundusz może przyjmować inne zabezpieczenia przewidziane prawem w przypadku podwyższonego ryzyka związanego z udzieleniem poręczenia. Niezależnie od Funduszu, Bank zobowiązany jest do ustanowienia zgodnie z praktyką bankową innych zabezpieczeń odpowiednich do ryzyka transakcji kredytowej.

 

Po więcej informacji skontaktuj się z nami.

 

 

*w przypadku poręczeń kredytów przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć o charakterze proinnowacyjnym Fundusz nie stosuje ograniczeń, co do okresu udzielanego poręczenia

 

Informacja dla Klienta w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych

Polski Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu udzielenia poręczenia oraz celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Będą one przetwarzane w okresie obowiązywania zgody oraz realizacji umowy o poręczenie, w przypadku jej zawarcia, a także w okresie 10 lat od wygaśnięcia umowy w celach archiwalnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.

Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: [email protected].

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 2538